Европейско финансиране

"ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документи по процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет:
"Доставка на гориво".

За да изтеглите документацията.

Файлове (1)