BG161PO001/2.1-02/2007/012 \"Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна\"

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: Проект
  • Започнат на: 04. Юни 2008
  • Завършен на: 04. Ноември 2009
  • Клиент: Община Варна

Проеката се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.