Партньори

Партньори

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД

"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД - Варна е регистрирана през 1990 г. като събирателно дружество с основен предмет на дейност - проучване и проектиране на пътни обекти, геодезически измервания, оценки на недвижими имоти, икономически анализи и свързаната с тях консултантска дейност. През 2003 г. е преобразувано в дружество с ограничена отговорност. От месец юни 2005 г. "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД е лицензирана да извършва оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. www.ingcons.bg

 

Инжконсулт ЕООД

Инжконсулт ЕООД

Фирма „Инжконсулт” ЕООД търгува със строителни машини и осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз за тях.
Ние не сме представители на един производител, а на съвкупност от заводи, което ни позволява да отговаряме най-адекватно на Вашите проблеми и нужди. За да сме сигурни в качеството на предлаганите от нас машини, ние лично ги експлоатираме преди да ги пуснем на пазара. Всичко това с единствената цел да сме сигурни, че не подвеждаме нашите клиенти и им предлагаме само качествена техника. www.ingconsult.biz

Агенция за сградно управление и сигурност

Агенция за сградно управление и сигурност

Учредена 2008г. "Агенция за сградно управление и сигурност" е новаторска компания, предлагаща комплексни услуги в сферата на сградното управление и сигурността. Ръководният състав на фирмата акцентира приоритетно върху повишаване качеството на предоставяната цялостна услуга в тази област, концентрирайки се върху стабилността, нивото и успеваемостта на предлаганите дейности www.asusvn.com

SGS

SGS

С дейността си ние допринасяме да се докаже съответствието на стоките с изискванията на договорите, да се увеличи бързината и ефикасността при извършването на търговските сделки, да се намалят рисковете и улеснят кредитните процеси. Изключителната коректност, професионализъм, ефективност и дискретност на нашия контрол водят до непрекъснато увеличаване на търсенето на нашите услуги, до разширяване на обема и обхвата им. Ние непрестанно приспособяваме  услугите си към изискванията на пазара, за да удовлетворяваме по-пълно потребностите на клиентите си.

 

Основни услуги, предлагани от СЖС България ЕООД:

 - Контролни услуги

 - Сертификация на системи, продукти и услуги

 - Лабораторни анализи

www.bg.sgs.com