Условия за ползване

Условия за ползване

Основни положения и условия


Вие нямате право на достъп и не можете да използвате информацията от този уеб сайт без предварително да приемете тези Условия за ползване. Достъпът до този уеб сайт и изполването на информацията в него означава, че вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу Пътища и Мостове ЕООД, неговите филиали, клонове или служители, произтичащи от вашето използване на уеб сайта или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в него.

Тези Условия за ползване съдържат следните клаузи:

Информация и условия за ползване


Този сайт и съдържанието му, включително имена, изображения,  снимки, лога и икони, отнасящи се до или свързани с Пътища и Мостове ЕООД и неговите филиали, клонове, продукти и услуги се предоставят «такива, каквито са» без каквато и да е гаранция, точно изразена или по подразбиране, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел или непосегателство. Въпреки че съдържанието на този уеб сайт е съставено с доброто намерение да предоставя информация за Пътища и Мостове ЕООД и неговите продукти и услуги, Пътища и Мостове ЕООД, компанията-майка, филиалите, клоновете или служителите не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително без ограничение, преки, косвени, специални, като следвие или инцидентни, като резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в този уеб сайт.
Пътища и Мостове ЕООД може по всяко време да прави изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в този уеб сайт, без предупреждение.
Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на Пътища и Мостове ЕООД. Пътища и Мостове ЕООД не носи никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него.
Вие приемате да не добавяте, променяте, заменяте или поправяте частично или изцяло каквато и да било информация на този уеб сайт.

Финансова информация


По отношение на финансови данни като годишни отчети и финансови бюлетини, които е възможно да фигурират в този уеб сайт, само писмената версия ще се счита за автентична.

Продуктова информация


Този сайт съдържа информация за произвежданите от Пътища и Мостове ЕООД бетон, бетонови изделия, асфалт, полимер модифициран битум, декоративни растения и др.

Интелектуална собственост


Моля, имайте предвид, че материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Пътища и Мостове ЕООД или на някои от неговите клонове и филиали и са защитени от Закона за авторските права, търговската марка и останалите закони за интелектуална собственост.
Други продукти или имена на компании, споменати в този уеб сайт,  могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Вие нямате право да въпроизвеждате, препредавате, разпространявате, продавате, публикувате или излъчвате който и да е от тези материали, със следните изключения:
а. да изпечатвате или записвате на вашия запаметяващ носител части от съдържанието на този уеб сайт с нетърговска, информативна и лична цел; или
б. да копирате информация от този сайт, за да я  препращате, без каквато и да било комерсиална цел, на частни лица за тяхна лична информация, при условие, че потвърдите, че Пътища и Мостове ЕООД е източникът на тези материали и уведомите тази трета страна, че тези Условия за ползване се отнасят и за тях и те трябва да ги спазват.

Закони и юрисдикция


Тези Условия за ползване се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.