• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

История

Обща информация:

Име и правна форма: “Пътища и мостове” ЕООД

Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Провадия, гр. Провадия 9200, ул. „Борис Мавроганов“ №3

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр.Варна 9000, област Варна, община Варна, район “Бриз Юг”, ул. “Д-р Николай Коларов” №3
Телефон: 052 / 613 000; факс: 052 / 603 457
Адрес на електронна поща (E-mail): office@pmostove.com

Предмет на дейност:

  • Проектиране, строителство, реконструкция, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища, мостове, надлези, подлези и други пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, проектна, инженерингова и търговска дейност; производство на инертни материали, бетон и бетонови изделия;
  • производство на асфалт, битумни емулсии, полимермодифициран битум, хидроизолации и битумни пасти;
  • проектиране и извършване на взривни работи, стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника и извършване на услуги;
  • превоз на товари; производство на декоративни храсти и растения;
  • ландшафтно устройство и озеленяване.
  • строителство на високи и жилищни сгради.

Юридически статус:

Регистрация: Дружеството е учредено на 19.05.1993г. и регистрирано с решение на Варненски окръжен съд в търговския регистър по партиден №2, том 29, стр.5 по фирмено дело №3334/1993год., като правоприемник на строителната дейност на Пътно управление Варна и е пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията гр.Варна, с данни по регистрацията: идентификация ЕИК 813029821; „Пътища и мостове” ЕООД; 3334/1993 310.

“Пътища и мостове” ЕООД  притежава:

Производствени бази на територията на с.Тополи, с.Старо Оряхово, гр.Провадия и с.Лесичери, окомплектовани с асфалтови бази, нужната тежка механизация и автотранспорт.

Кариери за добив и преработка на каменни материали:
“Пътища и мостове” ЕООД – Варна експлоатира две кариери за добив – кариера “Суворово”, кариера “Партизани”.

Управление на качеството:

“Пътища и мостове” ЕООД – Варна разработи и внедри интегрирана система за управление в съответствие с международните стандарти: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 39001:2012; OHSAS 18001:2007.

“Пътища и мостове” ЕООД - Варна разполага с Акредитирана Строителна Лаборатория, която осигурява ежедневен контрол при производството на инертни материали, всички асфалтобетонови и бетонови смеси, бетонови и стоманобетонови изделия и издава необходимите, съгласно съответните БДС, БДС ЕN документи за доказване качеството им.

“Пътища и мостове” ЕООД – Варна през 2008 год. е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България и притежава съответните удостоверения за изпълнение на строежи от: транспортната инфраструктура; благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от енергийната инфраструктура.