• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проектното предложение е да се подобрят условията на труд на заетите в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД работници и служители при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и да се насърчи устойчива заетост в дружеството. Обща стойност: 256 464.50 лв., от които 174 395.86 лв. европейско и 30 775.74 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 08.06.2017 г. и е с продължителност 15 месеца.

Документи