• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Улици и съоръжения на "Икономическа зона София - Божурище"

ДЗЗД „Зони 2019“ – обединение представено от „Пътища и мостове“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД успешно завърши дейностите по Обект: „Улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения на "Икономическа зона София - Божурище"

Обединението ДЗЗД „Зони 2019“, след спечелен вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител и подписан договор за възлагане на обществена поръчка № Д-01/15.01.2020г. с „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД, завърши изпълнението на договорените работи по Обект: „Улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения на "Икономическа зона София - Божурище".

Строежът представлява проектиране и изпълнение на ново строителство по следните части: Част „Геодезия”, Част „Газоснабдяване“, Част „Електрическа“, Част „Електрическа – улично осветление“, Част „Пътна“, Част „ВОДБ“, Част „ПОД“, Част „Водоснабдяване“, Част „Канализация“, Част „Пожарна безопасност“ на Улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения на „Икономическа зона София – Божурище“.

• Обща дължината на настилката: L = 1 774,23 м
• Оразмеряване на пътната настилка – 11,5 т/ос
• Габарит – 2х2 ленти за движение по 3,75 м + 2х2,50 м тротоара + 2х1,50 зелена ивица + 4,00 м разделителна ивица – обща ширина 27,00 м

Изпълнението на възложените видове работи беше извършено професионално, при спазване на нормативните и договорните изисквания и при правилна организация на трудовия и технологичен процес.

Изпълнението на обекта завърши с подписване на:
- Акт образец 15 от 15.04.2021г. за установяване годността за приемане на строежа;
- Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-76 от 25.10.2021г.