• Обадете ни се+359 52 613 000
 • Пишете ни office@pmostove.com

Мисия и ценности

Декларация на Ръководството на „Пътища и мостове”ЕООД за Политиката на управление

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ на „Пътища и мостове”ЕООД е насочена към Предоставяне на услуги, свързани с строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на инертни материали; производство на бетоновите смеси и изделия от тях; производство на асфалтобетон; обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника; превоз на товари.

Политиката по управление на „Пътища и мостове” ЕООД е резултат от ангажимента на ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, както и свеждане до минимум на рисковете от производствената дейност за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни, при непрекъснато усъвършенстване на ИСУ и в съответствие с действащото законодателство.

За осъществяването на тази политика Ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:

 • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени пътно-строителни дейности, ремонтни услуги;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Инвеститорите, Клиентите, Персонала, Обществото и другите Заинтересовани страни;
 • Ангажимент към спазване на законовите и доброволно възприети изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията;
 • Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и екологични инциденти;
 • Грижа за здравето и безопасността за външни посетители на територияттта на организацията чрез информиране за източници на евентуални опасности и осигуряване на контрол на достъпа до тях;
 • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на цели и програми по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Непрекъснато анализиране и подобряване на нашата дейност, за да намалим риска и въздействието от нея върху околната среда, както и информиране на обществото относно постигнатото за безопасността на труда и околната среда;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците;
 • Постигане на съответствие с приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните изисквания;
 • Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността, екологичната култура на персонала и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Извънредни ситуации;
 • Внедряване на нови технологии и защитни средства по отношение опазване околната среда.

За реализиране на тези цели в „Пътища и мостове” ЕООД е се изгражда Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в организацията и за активно участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.